Кароткі змест Лірыка
Опубликовал: Admin
31-07-2017, 10:05
Просмотров: 1125
Комментарии: 0
У вершы «Мая дудка» Ф. Багушэвіч выказаў свае бачанне месца паэта ў жыцці — гэта быць з народам, стаць выразнікам яго шчасця і гора.

Напачатку дудка, ліра паэта, настройваецца на вясёлы лад: .

Читайте в полной новости!!!
  • 0
Кароткі змест Кепска будзе!
Опубликовал: Admin
31-07-2017, 10:05
Просмотров: 1754
Комментарии: 0
Пры нараджэнні сына бацька не ўзрадаваўся, а заліўся слязьмі. Дзіця з'явілася на свет самым галодным месяцам, калі

Пераеўся хлеб да крышкі,
Бульбы толькі як пасеяць...
Ні саломкі, ні то сена,
Хоць бы на раз для скаціны;
А тут дроў ані палена,
А тут яшчэ нарадзіны!
Трэба й бабе бохан хлеба,
I гарэлкі трэба пляшку,
Яшчэ ж хрысціць хлопца трэба...

Читайте в полной новости!!!
  • 0
Кароткі змест Быў у чысцы
Опубликовал: Admin
31-07-2017, 10:05
Просмотров: 1021
Комментарии: 0
Селянін ідзе апоўначы крыху на падпітку дамоў. Разважае, калі было больш паноў, раней ці цяпер. Падлічыўшы старых і новых паноў, аж сумеўся:

...Ой, штосьці кепска выходзе,
Цяпер ці не болей настала паноў,
Не надта свабодна ў гэтай свабодзе.

Читайте в полной новости!!!
  • 0
Кароткі змест Прадмова да "Дудкі беларускай"
Опубликовал: Admin
31-07-2017, 10:05
Просмотров: 1106
Комментарии: 0
Звяртаючыся да «братцаў мілых, дзяцей зямлі-маткі», аўтар тлумачыць, што «наша бацькава спрадвечная мова, каторую мы самі, ды і не адны мы, а ўсе людзі цёмныя «мужыцкай» завуць», завецца беларускай. Пераконвае, што наша мова «такая ж людская і панская, як і французская, альбо нямецкая, альбо і іншая якая», гаворыць аб яе старажытнасці.

Читайте в полной новости!!!
  • 0
Кароткі змест Прадмова да "Смыка беларускага"
Опубликовал: Admin
31-07-2017, 10:05
Просмотров: 1054
Комментарии: 0
Аўтар Прадмовы, а ён назваўся Сымонам Рэўкам з-пад Барысава, згадвае «ксёнжачкі... якогась пана Марцінкевіча» (В. Дуніна-Марцінкевіча. — Т. Г.) і «перапісаныя вершыкі якогасьці Юркі (псеўданім Фелікса Тапчэўскага, аўтара твора «Панскае ігрышча». — Т. Г.). Напісаны яны нашай мовай, «але ўсе як бы смеючыся з нашага брата».

Читайте в полной новости!!!
  • 0
Кароткі змест Тралялёначка
Опубликовал: Admin
31-07-2017, 10:05
Просмотров: 1037
Комментарии: 0
На канцы вёскі жыў Бартак Сасок. Несправядлівы і несумленны быў чалавек: «...за сваю шкоду, хоць з прыпадку зробленую, нікому не даруе, хоць залатоўку возьме, а сам, бывала, уночы конна сядзе і пайшоў чужыя межы спасываць...» Нажываўся на суседскай нястачы і беднасці, хадзіў у прыяцелях пісара і старшыны.

Читайте в полной новости!!!
  • 0
Сочинение Паэма Ф. Багушэвіча “Кепска будзе”.
Опубликовал: Admin
30-05-2014, 23:08
Просмотров: 118
Комментарии: 0
Сочинение Паэма Ф. Багушэвіча “Кепска будзе”.
Асаблівае месца ў творчасці Ф. Багушэвіча займае паэма “Кепска будзе!”—самы буйны яго паэтычны твор.Гэта твор аб жыцці народа ў тагачаснай Беларусі, аб яго невымерных пакутах і няшчасці.

Аснову сюжэта паэмы складае трагічны лёс героя, які залежыць не ад таго, што ён чалавек няўдачлівы, што яму не шанцуе ў жыцці, а з самага нараджэння ўсё яго жыццё пайшло не так як трэба:

Як я толькі нарадзіўся—
Бацька сказаў:”Кепска будзе!”
Ну дык жа ж не памыліўся:
Здзекваліся бог і людзі.
  • 0
Сочинение Ідэя нацыянальвага адраджэвня ў прад-мовах да зборнікаў верш
Опубликовал: Admin
30-05-2014, 23:07
Просмотров: 114
Комментарии: 0
Сочинение Ідэя нацыянальвага адраджэвня ў прад-мовах да зборнікаў верш
Паэма Францішка Багушэвіча "Кепска будзе!" - самы буйны паэтычны твор пісьменніка, які праўдзіва расказвае аб жыцці народаў Расіі і Беларусі, аб цяжкай долі прыгонных сялян. Паэма вельмі цікавая, ад-метная, яна не падобная да твораў В. Дуніна-Марцінкевіча ці Паўлюка Багрыма. Паэме не ўласцівыя сродкі рамантызму, а, наадварот, ёй характэрны фальклорныя матывы, якія Багушэвіч пераасэнсоўвае і паказвае, што трагічны лёс чалавека з народа залежыць не ад таго, што ён няўдачлівы, што яму не шанцуе ў жыцці, а ад сацыяльных умоў. Багушэвіч сцвярджае, што лёс Аліндаркі ў гэтай паэме - не выключэнне, ён звычайны, тыповы для працоўнага чалавека, у ім увасоблена цяжкая доля ўсяго народа.
  • 0
Сочинение АСНОЎНЫЯ ТЭМЫ I ВОБРАЗЫ Ў ТВОРАХ Ф. БАГУШЭВІЧА
Опубликовал: Admin
30-05-2014, 23:07
Просмотров: 140
Комментарии: 0
Сочинение АСНОЎНЫЯ ТЭМЫ I ВОБРАЗЫ Ў ТВОРАХ Ф. БАГУШЭВІЧА
Творчасць кожнага аўтара сутучна а часам. V ёй адлюстроўваюцца праблемы, якія хвалю-юць аўтара, яго мары і спадзяванні.

Творчасць Францішка Багушэвіча прыпадае на другую палову дзевятнаццатага стагоддзя. Паўстанне 1863 года, якое рыхтаваў Кастусь Каліноўскі і ў якім прымаў удзел Багушэвіч, пацярпела крах- У выніку гэтага царскія ўла-ды сталі адносіцца да народа з яшчэ большай жорсткасцю, яны імкнуліся задушыць нават думку аб супраціўленні. Паўсюдна чулдся стог-ны змучанага люду.

Францішку Багушэвічу вельмі часта даво-дэілася сутыкацца з бяспраўем народа, яго гаротным становішчам, яго клопатамі. Ён пра-цаваў адвакатам. Прычым адвакатам, які, як сведчаць напісаныя яго рукою словы, «весці справу селяніна задарма згодзен».
  • 0
Сочинение ПАЭМА Ф. БАГУШЭВІЧА «КЕПСКА БУДЗЕ!»
Опубликовал: Admin
30-05-2014, 23:06
Просмотров: 139
Комментарии: 0
Сочинение ПАЭМА Ф. БАГУШЭВІЧА «КЕПСКА БУДЗЕ!»
Самым вялікім па памеры вершаваным творам Ф. Багушэвіча з'яўляецца паэма «Кепска будзе!» Твор напісаны ў паслярэформенны час і адлюст-роўвае жыццё бяднейшай часткі тагачаснай вёскі, жыццё бязрадаснае і гаротнае.

Сюжэт твора нескладаны. Аліндарка (так звалі хлопчыка) нарадзіўся ў «марце», і ўсё жыццё ў яго было скурожана: спачатку сіроц-тва, затым жыццё ў чужых людзей і, нарэш-це, — турма.

Аўтар незнарок піша, што яго герой нарадзіў-ся ў «марце». У аснове сюжэта ляжыць на-родная прыкмета: «Хто нарадзіўся ў марце, увесь век маяцца будзе». 3 гэтым звязвае сваё гаротнае і беспрасветнае становішча і сам ге-рой паэмы.
  • 0